Przedsiębiorcy

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, pożyczki, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umów o roboty budowlane oraz szeroko pojętych umów nienazwanych,
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • ochrona dóbr osobistych oraz o ochrona praw autorskich.

 • reprezentacja w sprawach o zapłatę,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentacja w negocjacjach z wierzycielami,
 • reprezentacja w pozasądowym dochodzeniu wierzytelności.

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, takich jak umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontraktów,
 • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych,
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 • odwołania od decyzji organów administracyjnych,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych.

 • przygotowywanie umów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich, umów licencyjnych.

 • zgłaszanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy,
 • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 • reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania sądowego przed sądem administracyjnym,
 • sporządzanie opinii oraz informacji dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od towarów i usług,
  • podatku akcyzowego,
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn.

 • sporządzanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych, w tym polityki prywatności, ochrony danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, itp.,
 • weryfikacja zgodności umów oraz istniejących dokumentów z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • weryfikacja podstawy prawnej wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • weryfikacja umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych na etapie postępowania kontrolnego jak również w trakcie postępowania sądowego,
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych (szkoleni pracownicy zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę i niezbędne umiejętności, aby poprawnie stosować przepisy z zakresu ochrony danych osobowych).

 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nabytego lokalu,
 • powstanie i wygaśnięcie członkostwa w spółdzielni,
 • powstanie i wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w  prawo własności,
 • ochrona i egzekucja praw lokatorów i właścicieli lokali,
 • zaskarżenia uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy Wspólnoty/Spółdzielni,
 • roszczenia pomiędzy członkami a Wspólnotą/Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez Wspólnotę/Spółdzielnię Mieszkaniową,
 • sporządzanie oraz opiniowanie statutów, regulaminów, projektów uchwał oraz innych dokumentów dotyczących Wspólnoty/Spółdzielni.

 • tworzenie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych, polityki prywatności oraz ogólnych warunków świadczenia usług firm internetowych,
 • badanie wzorców umów, regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług firm internetowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie konsumentów, przepisami prawa ochrony przed nieuczciwą konkurencją i przepisami o ochronie danych osobowych,
 • reprezentacja firmy w sporach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.