Osoby prywatne

 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie nieważności testamentu, zachowek.

 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, pożyczki, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umów o roboty budowlane oraz szeroko pojętych umów nienazwanych,
 • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • ochrona dóbr osobistych oraz ochrona praw autorskich.

 • reprezentowanie pracownika w sporach ze stosunku pracy oraz w sprawach rent i emerytur,
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych z pracodawcami o:
  • odszkodowania z tytułu bezprawnego lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę,
  • zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy,
  • dyskryminację i mobbing,
  • roszczenia związane z wypadkiem przy pracy.

 • umowy sprzedaży, nieruchomości, użytkowania wieczystego, hipoteki, zastawu, służebności oraz zasiedzenia,
 • ochrona i wykonywanie prawa własności,
 • badanie stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego oraz ochrony własności lokali.

 • dochodzenie roszczeń za szkody będące skutkiem wypadków komunikacyjnych, w tym z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, holowania oraz utraty wartości pojazdu,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby bliskiej.

 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nabytego lokalu,
 • powstanie i wygaśnięcie członkostwa w spółdzielni,
 • powstanie i wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności,
 • ochrona i egzekucja praw lokatorów i właścicieli lokali,
 • zaskarżenie uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy Wspólnoty/Spółdzielni,
 • roszczenia pomiędzy członkami a Wspólnotą/Spółdzielnią Mieszkaniową.

 • działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela subsydiarnego,
 • reprezentacja klientów w sprawach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania, od postępowania przed Prokuraturą i Policją, jak i na etapie postępowania sądowego,
 • pomoc klientom w sprawach o wykroczenia.

 • odwołania od decyzji organów administracyjnych,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych.

 • reprezentacja przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej,
 • reprezentowanie klienta na każdym etapie postępowania sądowego przed sądem administracyjnym,
 • sporządzanie opinii oraz informacji dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku od spadków i darowizn.